Minden, ami zsidó

Források

Közreműködők

Balázs Gábor

Debreczeni András

Deme Anna

Dóra Bálint

Erben Roland

Földvári Gergely

Horváth Richárd

Kádár Gábor

Toronyi Zsuzsanna

Vági Zoltán

Vajda Orsolya

Külön köszönet illeti Jalsovszky Katalint, Lengyel Beatrixot, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárát, Sárdi Dórát és a CENTROPA-t, valamint Demény-Dittel Lajost és Pataki Katalint.

Fotók, filmek

A fotók a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, a Magyar Zsidó Levéltár, a Vendéglátóipari Múzeum és a CENTROPA tulajdonában állnak.

A filmek a Magyar Nemzeti Filmarchívum és Nemzeti Audiovizuális Archívum tulajdonában állnak.

A törvénygyűjtemény forrása

CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis

A szövegek, táblázatok, térképek fontosabb bibliográfiai forrásai

Adamovics Jenő et al: 90 éves a Csepel Vas- és Fémművek. 1982, kiadó és hely nélkül.

Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig. Budapest, 2000, Budapest Főváros Levéltára.

Bernstein, Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Budapest, 1998, Múlt és Jövő.

Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten a legrégebbi időktől 1876-ig. Budapest, 1901, Izraelita Magyar Irodalmi Társulat

Demény-Dittel Lajos történeti adattára a Hatvanyakról. Kézirat.

Fodor Veronika: A csepeli Weiss és a Chorin család. Munkásjólét és szociális gondoskodás. Paks, 2010, Paks Város Önkormányzata.

Frank Tibor: Honszeretet és felekezeti hűség. A Wahrmann-életrajz kérdései. In Karsai László – Molnár Judit (szerk.): Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára, Budapest, 2002, MAZSIHISZ. 169-184. o.

Frojimovics Kinga – Komoróczy Géza – Pusztai Viktória – Strbik Andrea: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem. Vol. 1-2. Budapest, 1995, MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

Frojimovics Kinga – Molnár Judit- Toronyi Zsuzsanna (szerk.): Gettómagyarország 1944. A Központi Zsidó Tanács iratai. Magyar Zsidó Levéltári Füzetek. Vol. 5. Budapest, 2005, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár.

Frojimovics Kinga – Schweitzer József (szerk.): Magyarországi zsidó hitközségek 1944. április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán. I. rész: Adattár. Budapest,1994, MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950. Budapest, 2008, Balassi

Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest, 1992, Századvég.

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, 2001, Osiris.

Halmos Károly: A Hatvany-Deutsch dinasztia. In Sebők Marcell (szerk.): Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Budapest, 2004, HVG. 84-97. o.

Halmos Károly: Kornfeld Zsigmond. Sebők Marcell (szerk.): Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Budapest, 2004, HVG.154-165. o.

Haraszti György: Két világ határán. Budapest, Múlt és Jövő, 1999.

Jakov Katz: Végzetes szakadás. Az ortodoxia kiválása és zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban. Budapest, Múlt és Jövő, 1999.

Kádár Gábor - Vági Zoltán: Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Budapest, 2005, Jaffa.

Karády Viktor: A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején. Medvetánc, 1985, 2-3. sz. 41-90. o.

Karády Viktor: A nők felsőbb iskolázásának kérdései. In Toronyi Zsuzsanna (szerk.): A zsidó nő. (A Magyar Zsidó Múzeum kiállítási katalógusa). Budapest, 2002, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár. 29-50. o.

Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon 1867-1945. Budapest 1997, Replika Kör.

Karády Viktor: Önazonosítás, sorválasztás. A zsidó csoportazonosság történeti alakváltozásai Magyarországon. Budapest, 2001, Új Mandátum.

Karády Viktor: Religious Divisions, Socio-Economic Stratification and the Modernization of Hungarian Jewry after the Emancipation. In Michael K. Silberg (ed.): Jews in the Hungarian Economy, 1760-1945. Jerusalem, 1992, Magnes Press-Hebrew University. 161-183. o.

Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Társadalomtörténeti vázlat. Budapest, 2000, Új Mandátum.

Kepes József (szerk.): A zsidó népesség száma településenként (1840-1941). Budapest, 1993, Központi Statisztikai Hivatal.

Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. 1-2 köt. Pozsony, 2012, Kalligram.

Konrád Miklós: A pesti zsidó nő, mint allegória. In Toronyi Zsuzsanna (szerk.): A zsidó nő. (A Magyar Zsidó Múzeum kiállítási katalógusa). Budapest, 2002, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár. 11-27. o.

Konrád Miklós: Orfeum és zsidó identitás Budapesten a századfordulón. Budapesti Negyed, 2008 nyár. 351-368. o.

Konrád Miklós: Vallásváltás és identitás. A kitért zsidók megítélésének változásai a dualizmus korában. Századok, 2010/1. 3-46. o.

Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemtizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Budapest, 2001, Helikon.

Kozma István: A névmagyarosítások története. História, 200/5-6. 41-44. o.

Körner András: Kóstoló a múltból. Egy XIX. századi magyar zsidó háziasszony mindennapjai. Budapest, 2005, Vince.

Kövér György: A felhalmozás íve. Társadalom és gazdaságtörténeti tanulmányok. Budapest, 2002, Új Mandátum.

Kubinszky, Judit, Adalékok az 1883. évi antiszemita zavargásokhoz. Századok, 1968. 158-177. o.

L. Nagy Zsuzsa: Vázsonyi Vilmos életútja. História, 1994/5-6. 59-61. o.

Lendvai Mária: A Pesti Izraelita Nőegylet megalakulása és szociális intézményrendszerének kiépülése (1866-1885). In Toronyi Zsuzsanna (szerk.): A zsidó nő. (A Magyar Zsidó Múzeum kiállítási katalógusa). Budapest, 2002, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár. 55-64. o.

Nathaniel Katzburg: Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon. Budapest, 1999, Osiris-MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

Novák Attila: Magyar-zsidó szimbiózis: Vázsonyi Vilmos. Kommentár, 2009/3. 42-48. o.

Pásztor Cecília (szerk.): Salgótarjáni zsidótörténet. Salgótarján, 2003, Nógrád Megyei Levéltár.

Prepuk Anikó: A neológ sajtó a zsidóság társadalmi befogadásáért a 19. század utolsó harmadában, Budapesti Negyed, 2008 nyár. 187-224. o.

Randolph L. Braham: A népirtás politikája – a Holocaust Magyarországon. 1–2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi.

Reményi Gyenes István: Ismerjük őket? Budapest, 1995, Ex Libris.

Saly Noémi: Törzskávéházamból zenés kávéházba. Séta a budapesti körutakon. Budapest, 2005, Osiris.

Schulhof Izsák: Budai krónika. Budapest, 1981, Magyar Helikon.

Strasserné Chorin Daisy–Bán D. András: Az Andrássy úttól a Park Avenue-ig. Fejezetek Chorin Ferenc életéből 1879–1964. Budapest, 1999, Osiris.

Szederjesi Cecília – Tyekvicska Árpád: Senkiföldjén. Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjához. Balassagyarmat – Salgótarján, 2006, Studium Libra – Nógrád Megyei Levéltár.

Széchenyi Ágnes (szerk.): Kornfeld Móric: Trianontól Trianonig. Tanulmányok, dokumentumok. Budapest, 2006, Corvina.

Szinai Miklós-Szűcs László (szerk.): Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, 1965, Kossuth

Varga Lászó: Manfréd Weiss: The profile of a Munitions King. Michael K. Silber (ed.): Jews in the Hungarian Economy, 1760-1945. Studies Dedicated to Moshe Carmilly-Weinberger on His Eightieth Birthday. Jerusalem, 1992, Magnes Press-Hebrew University. pp. 196-209.

Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon. Századok, 1992. 1. sz. 59-79. o.

Vörös Károly: Wahrmann Mór. A sikeres kereskedő-bankár és politikus. In Sebők Marcell (szerk.): Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. 212-229. o.

Zeke Gyula: A nagyvárosi kultúra új formái és a zsidóság. In Varga László (szerk.): Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Siker és valóság. 273-280. o.

Zeke Gyula: Statisztikai mellékletek. In Bányai László – Csorba László – Kis Anikó – Lendvai L. Ferenc – Zeke Gyula – Bihari Péter – Tamási Györgyi: Hét évtized a hazai zsidóság történetében. 1–2. köt., Budapest, 1990, MTA Filozófiai Intézet. 185-199. o.